KVKK

05 Mart 2022

İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu “Boğaziçi Üniversitesi, 34342 Bebek-İstanbul” adresinde yerleşik olup, Üniversitenin internet sitesi aydınlatma metni kapsamındaki yükümlülükleri Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (“BÜYEM”) tarafından yürütülecek olup nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

 

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

 

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla BÜYEM tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir:

  • BÜYEM tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, bilgi alınmasının sağlanması, dilek/önerilerin değerlendirmeye alınması ve şikâyette bulunulabilmesinin sağlanması,
  • BÜYEM tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
  • BÜYEM’in internet sitesinin güvenliğinin takibi için hukuki yükümlülükleri ile sınırlı olmak üzere internet trafik akışının izlenmesi

 

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, BÜYEM tarafından internet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies), vasıtasıyla ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle, veri kayıt sisteminin parçası olarak yazılı ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Çerezler (cookies) hakkında detaylı bilgi için Çerez Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz. Çerezler dışında toplanan kişisel verileriniz internet sitesi üzerinde bulunan formların tarafınızca doldurulması vasıtasıyla otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

 

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan hukuki sebepler uyarınca işlenmektedir:

  • Başta KVKK Madde 5/2 hükmünde sayılan istisnalar olmak üzere özellikle KVKK m. 5/2 (f) hükmü uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, BÜYEM’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
  • 5651 sayılı kanundan doğan yükümlülükler

 

 

 

 

 

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere kanuna uygun olarak aktarılabilecektir.

  1. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, BÜYEM’e başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca BÜYEM’in adresine posta yoluyla veya buyem@boun.edu.tr  adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.

 

Taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır.