E- BÜLTEN ÜYESİ AYDINLATMA METNİ

21 Haziran 2022

BÜYEM

E- BÜLTEN ÜYESİ AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu Boğaziçi Üniversitesi, 34342 Bebek-İstanbul adresinde yerleşik olup, Üniversitenin E- Bülten Üyesi Aydınlatma Metni kapsamındaki yükümlülükleri Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (“BÜYEM”) tarafından yürütülecek olup nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

E-bülten listemize kayıt olmanız neticesinde temin edilen e-posta bilginiz sizinle irtibat kurabilmek ve sizlere bilgilendirici içeriklerin iletilebilmesi, bu alanda gerçekleştirilecek iş geliştirme projelerinin takibi, analizi amacıyla işlenmektedir.

 

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

 

Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. BÜYEM, topladığı kişisel verileri faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması halinde yurt içindeki/yurt dışındaki kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğu yurt içindeki/yurt dışındaki kuruluşlarla, talep halinde kamu otoriteleriyle ve ilgili iş ortakları ile paylaşabilmektedir.

 

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

E-bülten üyeliği için toplanan kişiler veriler (e-posta bilgisi) ilgili kişinin beyanı e-bülten üyeliği kısmına e-posta adresini yazması ile toplanmaktadır. Bu kişisel veri türü 6698 sayılı Kanun uyarınca, ilgili kişinin e-bülten üyeliği talebi neticesinde verdiği izin ile işlenmektedir.

 

  1. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

 

Kanun’un 11. maddesi ve Tüzük’ün 12. maddesinden 23. maddesine kadar olan hükümleri uyarınca, BÜYEM’e başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesi ile Tüzük’ün 17. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ı) işlemenin sınırlandırılmasını isteme, i) biçimlendirilmiş, genel olarak kullanılan makine tarafından okunabilen bir formatta talep etme ve j) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, e-posta listesinden çıkma hakkını da e-posta içeriğindeki linke tıklayarak ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

 

Bilgi ve başvuru taleplerinizi internet sitemizde yer alan Başvuru Formu’nu doldurarak buyem@boun.edu.tr  adresine gönderebilir ve bizlere yönlendirebilirsiniz.

 

BÜYEM taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, ilk talep ücretsiz olmak üzere sonuçlandırır. Ancak aynı konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. BÜYEM talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

 

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

 

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

 

Verilerinizin BÜYEM nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir; bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.