İhracat Destekleri Yayınlandı!

19 Ağustos 2022

İhracatçı şirketlere verilecek destekler belirlendi

İhracatın sürdürülebilir artışının sağlanması, firmaların ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajının kazandırılması için sadeleştirilerek yeni ilave desteklerle yayınlanan “İhracat Destekleri Hakkında Karar” Bugünkü (18.08.2022) Resmi Gazete’de yer alan 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı ile ihracat desteklerinde düzenlemeler yapılmıştır.

Genel düzenlemeler:

 1. Destek unsurları şirketlere ve işbirliği kuruluşlarına yönelik olarak bölümlendirilmiştir.
 2. %40, %50, %60, %70, %75 gibi çeşitli destek oranları %50 ya da %75 olarak düzenlenmiştir.
 3. Dolar olarak belirlenen tüm destek üst limitleri Türk Lirasına çevrilmek suretiyle bazılarında destek üst limiti düşürülmüştür.
 4. İhracatçı sayımızın artırılması ve ihracatın tabana yayılması hedefiyle Yeni Nesil Destekler tasarlanmıştır.
 5. Misyonunu tamamlamış destek programlarına Kararda yer verilmemiştir.
 6. Karar doğrultusundaki uygulamalar kapsamında hukuka aykırı iş ve işlemlerin gerçekleştiğinin tespiti halinde destek başvuru dosyasını askıya alma, yasal işlem başlatma, yasal işlem sonucunda başvuru dosyasın reddetme veya destek kapsamından çıkartma gibi olayın koşullarına uygun farklı müeyyide usulleri düzenlenmektedir.
 7. Karar, uygulamaya ilişkin tüm usul ve esasları belirleme, mücbir sebep durumları veya  performans değerlendirmesi ile hedef ülke stratejileri doğrultusunda ilave destek oranı vermeye ve koşullarına uygun uyarlamalar yapma konusunda Bakanlığa yetki vermektedir.  

Destek programı bazında yapılan düzenlemeler:

 1. Pazara Giriş Belgeleri Desteği: Tüm sektörlerden ihracatçı firmalarımızın değişen koşullar ve zaman içinde oluşan taleplerine/ihtiyaçlarına karşılık vermek üzere  şirketlerin ilgili ülkelerin ulusal mevzuatı ve/veya uluslararası mevzuat çerçevesinde resmi kurum ve kuruluşlara yurt dışı pazarlara girişte zorunlu olarak yapılan kayıt, izin ve ruhsatlandırma işlemlerine ilişkin harcamaları da eklenmiştir.
 2. Yurt Dışı Fuar Desteği: İhracatın tabana yayılması hedefine yönelik olarak KOBİ niteliğinde firmaların daha yüksek oranda ve yıllık bazda daha fazla sayıda fuara katılımlarına destek sağlanması suretiyle fuarlara katılımlarının teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, organizatör tanıtım faaliyetlerinin daha da etkin hale getirilmesi amacıyla Bakanlıkça belirlenen potansiyeli yüksek fuarlarda tanıtım faaliyetleri daha yüksek oranda desteklenmesi öngörülmekte, ikili iş görüşmesi faaliyetleri organizatör tanıtım desteği kapsamına alınmakta, böylece daha etkin fuar organizasyonlarının düzenlenmesi hedeflenmektedir.
 3. Yurt İçi Fuar Desteği: Daha nitelikli yurt içi fuarların kapsama alınması amacıyla desteklenecek yurt içi fuarların kriterleri güçlendirilmektedir.
 4. Pazar Araştırması Desteği: Şirketlerin tüm destek programlarından yararlandırılması ve yeni desteklere yönlendirilebilmesi amacıyla destek programı sayısına sınırlama getirilmiştir.
 5. Birim Kira Desteği: Şirketlerin değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamak adına paylaşımlı ofisler birim tanımına eklenmek suretiyle bunlara ilişkin üyelik aidatı da destek kapsamına alınmıştır.
 6. Gemi Yat Sektörü Tasarım Desteği: Desteğin etkinliğinin artırılmasını teminen tasarım  hizmeti alınabilecek hizmet sağlayıcılarının kapsamının genişletilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.
 7. Turquality/Marka Desteği: Program kapsamına girdikten sonra satılan markalara ilişkin markayı geliştireceği ve program kapsamında gerçekleştireceği projeleri tamamlayacağına ilişkin taahhüt alınması, takip edilmesi, aksi durumda çıkarılması ile satın alınmış olan yabancı markaların program kapsamında desteklenmemesi ile destek kapsamına alınmış olanların kapsamdan çıkarılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Kaldırılan destekler:

Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) Desteği: Yürürlükten kaldırılmıştır.

Yeni destekler:

 1. Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği: Hedef pazar, yurt dışı pazarlara yönelik finansman ve fiyatlandırma stratejisi, pazarlama ve kanal stratejisi ve bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren bir ihracat yol haritası hazırlık sürecine dair alacakları danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesi öngörülmektedir.
 2. Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği: Müşteri-marka-perakende kanalı etkileşimini sağlamak üzere, fiziksel perakende mağazası, dijital ağ, cihaz, platformlar ile birden fazla temas noktası üzerinden müşteriye ulaşan, gıda dışı sektörlerde faaliyet gösteren, aynı tüzel kişi sahipliğinde bir merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren; yurt içinde en az 100 fiziksel perakende mağazası bulunan şirketlere yönelik marka tescili/yenileme/koruma pazar araştırması çalışması ve raporları, tanıtım, birim kira, kurulum/dekorasyon ile franchise giderleri desteği sağlanmasını teminen yeni bir destek mekanizması geliştirilmiştir. 
 3. İhracat Konsorsiyumları Desteği: Özel sektörde bulunan kısıtlı yetişmiş insan kaynağının ülke sathındaki ihracatçılarımıza destek sağlamasıyla sürdürülebilir ihracat artışı ve ihracatın tabana yayılması hedeflerine ulaşmak amacıyla ihracat konsorsiyumlarının desteklenmesi öngörülmektedir. 

 

Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi