E-İhracat Destekleri Açıklandı!

26 Ağustos 2022

Ticaret Bakanlığınca yürütülecek e-İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, şirketlerin, pazar yerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin, e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda ve pazar yerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrim içi sergilenmesi, tanıtılması, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlerinin desteklenmesi ve şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkan sağlayacak e-ihracat konsorsiyumları ile Türkiye E-İhracat Platformu’na yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Kimler Yararlanabilecek?

Şirketler, E-ihracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, pazaryerleri ve B2B platformları (aracı hizmet sağlayıcıları) e-ihracat desteklerinden yararlanabilecek.

Yeni E-ihracat Destekleri:

Pazara Giriş Rapor Desteği

 Yurtdışında e-ticarete ilişkin pazara giriş stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan sektör, ülke ve e-ihracat odaklı rapor giderleri %50 oranında yıllık 1.5 milyon TL’ye kadar desteklenecek.

Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği

Şirketlerin, e-ihracat konsorsiyumlarının ve perakende e-ticaret sitelerinin, yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirdiği dijital reklam üzerinden dönen toplam satışlarının %20’sini aşmayan dijital pazaryeri tanıtım giderlerine %50 oranında destek sağlanacak. Her pazaryeri için 3 yıl süresince verilecek destek, şirketlerin kademelerine göre 7.5 – 25 milyon TL arasında olacak.

Şirketler yıllık 7,5 milyon TL’ye, perakende e-ticaret siteleri yıllık 15 milyon TL’ye ve e-İhracat Konsorsiyumları yıllık 25 milyon TL’ye kadar desteklenecek.

E-ihracat Tanıtım Desteği

Dijital pazarlama hariç bakanlıkça belirlenen diğer pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderlerin %50’si şirketlerin kademelerine göre 15 – 30 milyon TL’ye kadar desteklenecek. Destekten e-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, B2B platformları ve pazaryerleri yaralanabilecek.

B2B platformları yıllık 4 milyon TL’ye, e-ihracat konsorsiyumları yıllık 15 milyon TL’ye, perakende e-ticaret siteleri yıllık 25 milyon TL’ye ve pazaryerleri yıllık 30 milyon TL’ye kadar desteklenecek.

Sipariş Karşılama ve Depo Kira Desteği

Sipariş karşılama hizmetlerine ilişkin ilgili ülkedeki toplam e-ticaret satışlarının %10’unu aşmayan giderler, %50 oranında ve her bir ülke için en fazla 3 yıl desteklenecek. Bu destekten şirketler, e-ihracat konsorsiyumları, e-ticaret siteleri ve pazaryerleri faydalanabilecek.

Hızlı ürün teslimatı ve iade süreçlerinin yönetilmesi amacıyla kiralanan yurtdışı depolarının kira bedelleri birim başına %50 oranında ve her bir ülke için en fazla 3 yıl desteklenecek. Kira gideri desteği en fazla 25 birim için geçerli olup yıllık 5 milyon TL’ye kadar destek sağlanacak.

Şirketler yıllık 7,5 milyon TL’ye, pazaryerleri yıllık 15 milyon TL’ye, perakende e-ticaret siteleri ve e-ihracat konsorsiyumları yıllık 25 milyon TL’ye kadar desteklenecek.

Yurt Dışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği

Yurtdışı pazaryerleri ve yurtdışı pazaryerlerine ilişkin yurt içinde yapılacak entegrasyon hizmetlerine ait gider desteği ile en fazla 6 pazaryeri desteklenecek. %50 oranında 200 bin TL’ye kadar ve pazaryeri başına 3 yıl sürecince destek sağlanacak.

Çevrimiçi Mağaza ve Hedef Ülke E-Ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet Desteği

Hedef ülkelerin yurtdışı pazaryerlerinde çevrimiçi mağaza açılması, mağazaların yıllık ödemeleri ve ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlere ilişkin giderler her ülke için 3 yıl süreli ve %50 oranında olmak üzere desteklenecek.

E-İhracat Konsorsiyumları yıllık 3 milyon TL’ye, diğer yararlanıcılar yıllık 1,5 milyon TL’ye kadar desteklenecek.

Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği

Yurtdışı pazaryeri üzerinden gerçekleştirilen hedef ülkelerdeki pazaryeri komisyon giderleri 3 yıl süresince ve %50 oranında desteklenecek.

Şirketlerde yıllık 750 bin TL’ye, perakende e-ticaret siteleri yıllık 2,5 milyon TL’ye, e-ihracat konsorsiyumları yıllık 3 milyon TL’ye kadar desteklenecek.

Yararlanıcılara İlişkin Üst Limitler

Dijital pazar yeri tanıtım desteği, sipariş karşılama hizmeti ve depo kira desteği ile pazar yeri komisyon gideri desteği kapsamındaki desteklere ilişkin oranın hesaplanmasında Türk ürünlerinin satış oranı ile marka ve TURQUALITY Destek Programı kapsamındaki markalı ürünlerin satış oranı esas alınacak. Bu bölüm kapsamındaki desteklerden, şirketler kademelerine göre yıllık en fazla 15 milyon liraya, e-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazar yerleri yıllık en fazla 45 milyon liraya, B2B platformları yıllık en fazla 4 milyon liraya kadar desteklenecek.

Destek Kalemleri

Karara göre, iş birliği kuruluşlarına yönelik destekler şu şekilde belirlendi:

İş birliği kuruluşlarınca e-ticarete uygun genel perakende ürünlerini kapsayan sektörel ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri yüzde 50 ve faaliyet başına 1 milyon 500 bin liraya kadar desteklenecek. E-ticarete uygun genel perakende ürünlerini kapsayan sektörel alım heyeti faaliyetlerine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderlerine yüzde 50 ve faaliyet başına 1 milyon 250 bin liraya kadar destek verilecek. Bakanlık koordinasyonunda iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen ve e-ticarete uygun genel perakende ürünlerini kapsayan sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin giderler yüzde 50 ve faaliyet başına 1 milyon liraya kadar destekten yararlanacak.

İş birliği kuruluşlarının e-ticaret ve genel perakende ürünlerinin, uygun görülen yurt dışı pazaryerlerinde ve dijital platformlarda tanıtılması amacıyla Bakanlığa sunacakları proje kapsamında gerçekleştirecekleri tanıtım, danışmanlık, pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderlerine, aynı anda en fazla 2 proje için, proje başına en az 1, en fazla 4 yıl süresince yıllık 4 milyon liraya kadar yüzde 75 oranında destek verilecek. E-ihracat tanıtım desteğinden iş birliği kuruluşları aynı ülkede en fazla 2 proje için yararlandırılacak.

E-ihracatı Geliştirme Projesi Desteği

İş birliği kuruluşlarının, üyelerinin e-ihracata yönelik olarak ortak hareket etmesine ve hedef ülkelerde pazara giriş koşullarının kolaylaştırılmasına yönelik gerçekleştirecekleri, dijital pazar yeri tanıtımı, e-ihracat tanıtımı, sipariş karşılama hizmeti, depo kirası, yurt dışı pazar yeri entegrasyonu, çevrim içi mağaza açılması, e- ticaret paydaşlarından alınan hizmetler ve pazar yeri komisyon giderlerini içeren faaliyetlerinden oluşan projelerine ilişkin giderleri yüzde 75 oranında, aynı anda en fazla 2 projesi için ve proje başına 15 milyon liraya kadar destekten yararlanacak.

Türkiye E-İhracat Platformu Desteği

Bakanlık tarafından görevlendirilecek iş birliği kuruluşu tarafından kurulacak olan ve Türkiye’nin ihracatçı envanterinin dijital ortama taşınmasına, ithalatçılar ile ihracatçıların buluşmasına, sipariş almalarına ve karşılamalarına, ihracat işlemlerinin dijitalleşmesine ve yeni nesil teknolojilerin kullanılmasına olanak sağlayacak Türkiye E-İhracat Platformu’nun kurulumu, işletilmesi ve tanıtımına ilişkin iş birliği kuruluşunun giderleri yüzde 75 oranında ve en fazla 5 yıl süresince, yıllık en fazla 150 milyon liraya kadar desteklenecek. Bu kapsamda en fazla 1 proje destek alabilecek.

Kararın uygulanması için Türkiye İhracatçılar Meclisinin e-ihracat desteklerine ilişkin yazılım, istihdam, eğitim, organizasyon, tanıtım, danışmanlık ve rapor giderlerinin tamamı yıllık en fazla 30 milyon liraya kadar destekten faydalanacak.

Hedef Ülkeler

Karar kapsamında belirtilen destek oranları, Bakanlıkça e-ihracata yönelik belirlenen hedef ülkeler için 20 puana kadar artırılabilecek. Bu destekler, ilgili ülkeler Bakanlıkça belirlenen hedef ülkeler listesinde yer aldığı sürece uygulanacak.

Yararlanıcılara yönelik yurt dışı pazar yeri entegrasyon desteği ile çevrim içi mağaza desteği, Bakanlıkça belirlenen e-ihracata yönelik hedef ülkelerden pazara giriş şartlarına bağlı olarak belirlenen ülkelere yönelik verilecek. Söz konusu maddeler kapsamındaki destekler için hedef ülke ilave puanı uygulanmayacak.

Destek üst limitleri her takvim yılı başında “(TÜFE + Yİ-ÜFE)/2” oranında güncellenecek.

Karar kapsamında tanımlanan ve 18 Mayıs 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar” kapsamında desteklenen pazar yeri ve perakende e-ticaret siteleri, bu Kararın yayımı tarihinden itibaren Bakanlıkça belirlenen süre ve usulde bu Karar kapsamındaki desteklere başvurabilecek.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı